Арехеолошки Парк Бразда – Archaeological Park Brazda

New Welcome Sign – Timelapse Нов добредојде знак во Архео Паркот Бразда (Видео)

[:en]As part of this year project for maintenance, promotion and popularization of Arheo Park Brazda a new welcome sign was created by: Marija Trpevska (Artist), Jane Kacanski (Video), Radomir Ivanovic and Elena Karanfilovska (Camera) and Marko Stojanovic (Volunteer)

[:mk]Во рамки на проектот Одржување, Промоција и Поуларизација на Архео Паркот Бразда за 2017 се изработи нов добредојде знак за кој се задолжени: Марија Трпевска (Артист), Радомир Ивановиќ и Елена Каранфиловска (Камера), Јане Качански (Видео) и Марко Стојановиќ (Волонтер)

 

Проектот е финансиран од годишната програма за култура за 2017 на Министерство за Култура на Р. Македонија, а во организација на Институт за Археолошки Истражувања – Скопје[:]