Drone video of Arheo Park Brazda[:mk]Аеровидео од “Архео Парк Бразда”

[:en]

Drone video recorded for the project “Celebration of international day of archaeology “Day of Archaeology 2017″ by the Institute for Archaeological Research – Skopje with the support of Ministry of Culture of Republic of Macedonia and NI Archaeological Museum of Macedonia.

Radomir Ivanovic[:mk]Аеровидео од aрхео паркот Бразда на Институт за Археолошки Истражувања – Скопје снимен за проектот “Прослава на меѓународниот ден на археологијата „Day of Archaeology 2017″ подржан од годишната програма за култура на Министерство за Kултура на Република Македонија, а во соработка со НУ Археолошки музеј на Македонија.

[:]

Leave a Comment